preloader

Polityka prywatności firmy KartGIS

 1. Postanowienia ogólne
 2. Dane kontaktowe
  1. Administrator danych osobowych
  2. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych
 4. Prawa osób, których dane dotyczą
 5. Bezpieczeństwo danych osobowych
 6. Cele przetwarzania danych osobowych w KartGIS
 7. Odbiorcy danych i udostępnianie danych
 8. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies

1. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności zawiera ogólne informacje nt. w jakim celu, jaki sposób i zakresie KartGIS Sp. z
o.o. zbiera, przetwarza i chroni dane osobowe osób korzystających z usług realizowanych przez
KartGIS. Niniejsza Polityka określa również, jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą.

W przypadku, gdy w ramach świadczonych usług osoby przekierowywane są do innych serwisów
innych dostawców, obowiązuje je polityka prywatności określona przez te podmioty.

Uszczegółowieniem niniejszej Polityki są odpowiednie regulaminy lub klauzule informacyjne,
które osoby otrzymują lub akceptują w momencie zbierania od nich danych osobowych za
pośrednictwem np. formularzy kontaktowych, konta użytkownika w określonym serwisie lub
uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Polityka prywatności jest dokumentem opisującym ogólne informacje dotyczące przetwarzania przez
spółkę KartGIS Sp. z o.o. danych osobowych osób:

 •   użytkowników odwiedzających strony internetowe, aplikacje i narzędzia online, których
  właścicielem jest KartGIS,
 • uczestników realizowanych projektów,
 • obecnych, przyszłych i potencjalnych kontrahentów KartGIS,
 • kandydatów do pracy w KartGIS,
 • kontaktujących się z KartGIS w dowolnych sprawach, w tym przesyłających korespondencje,
  składających oferty lub przekazujących OPI PIB swoje dane osobowe w jakichkolwiek innych
  sprawach

W niniejszej Polityce powyższe przypadki przetwarzania danych osobowych określone są łącznie jako
Usługi.
W ramach Usług dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem, w sposób rzetelny, świadomy,
transparentny, zgodnie z celami przetwarzania.


W ramach Usług przetwarzamy dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i świadomie, zachowując
przejrzystość w obszarze ich przetwarzania oraz z zapewnieniem kontroli nad poszczególnymi
czynnościami ich przetwarzania poprzez zapewnienie każdej z osób realizacji poszczególnych praw
gwarantowanych przez RODO1 w odniesieniu do jej danych.

2. Dane kontaktowe

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach Usług jest KartGIS Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 81 (02-001 Warszawa), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000517511, NIP: 951-227-69-74, REGON: 141747787.

Adres firmy:KartGIS Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa
Strona WWW:https://www.kartgis.com.pl
Adres e-mail:biuro@kartgis.com.pl
Numer telefonu:+48 691 111 913
Numer fax:+48 22 213 96 40

2. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych

Adres korespondencyjny:KartGIS Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 81 02-001 Warszawa z dopiskiem: „RODO”
Adres e-mail:rodo@kartgis.com.pl

3. Zasady przetwarzania danych osobowych

KartGIS przykładając uwagę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, przestrzega poniższych zasad:

 1. przetwarzanie danych osobowych w sposób przejrzysty i rzetelny, 
 2. przetwarzanie danych osobowych w jasno zdefiniowanych celach zgodnych z prawem i działalnością firmy,
 3. dane osobowe zbierane są jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, w których są zbierane,
 4. przetwarzane dane osobowe są aktualne i prawidłowe, 
 5. dane osobowe nie są przetwarzane dłużej niż określa to cel przetwarzania, regulacje prawne i ustalone retencje danych,
 6. dane osobowe są chronione przed ich utratą, dostępem osób niepowołanych, utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania,
 7. użytkownicy systemów informacyjnych i teleinformatycznych są rozliczani z realizowanych działań na danych osobowych,
 8. KartGIS realizuje wnioski praw osób, których dane dotyczą, o których mowa w art. 12-22 RODO, prawa te zostały opisane w rozdziale 5 niniejszej Polityki.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w ramach Usług, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa, ma prawo do:

 1. bycia przejrzyście informowaną o procesach przetwarzania jej danych osobowych,
 2. dostępu do swoich danych osobowych,
 3. sprostowania swoich danych osobowych,
 4. usunięcia swoich danych osobowych (prawo do „bycia zapomnianym”),
 5. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 6. przeniesienia swoich danych osobowych,
 7. sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Wnioski dotyczące realizacji praw osób, których dane dotyczą można przesyłać zgodnie z danymi kontaktowymi zawartymi w rozdziale 2.2. niniejszej Polityki. 

Odpowiedzi na przesłane wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu jednego miesiąca liczonego od momentu otrzymania wniosku. 

Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań
o kolejne dwa miesiące, o czym wnioskodawca zostanie poinformowany.

We wniosku uprzejmie prosimy o zawarcie:

 1. imię i nazwisko osoby wnioskującej (wnioskodawcy),
 2. dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail, w przypadku wniosków pisemnych – również adres do korespondencji),
 3. opis sprawy / wniosku / żądania.
 4. W celu realizacji wniosków KartGIS może prosić o dodatkowe informacje, np. w celach weryfikacji tożsamości wnioskodawcy.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

KartGIS przetwarzając dane osobowe podejmuje działania celem technicznego i organizacyjnego zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem i zniszczeniem tych danych, a także utratą lub naruszeniem ich integralności.

Ochrona danych osobowych zapewniana jest nie tylko na etapie parametryzowania i utrzymywania Usług, ale również w trakcie ich projektowania i wytwarzania. KartGIS dokłada starań w zabezpieczeniu danych osobowych pod kątem zapewniania dostępności, poufności i integralności tych danych w szczególności w zakresach: zarządzania dostępami fizycznymi i logicznymi, szyfrowaniem danych w ruchu i spoczynku, wykonywania kopii zapasowych, zarządzania incydentami bezpieczeństwa, monitorowaniu prawidłowości przetwarzania danych osobowych w Usługach.

Dane osobowe przetwarzane są przez osoby trzecie, jedynie w przypadku gdy taki podmiot zostanie zobowiązany stosowną umową do zapewnienia właściwych zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych.

6. Cele przetwarzania danych w KartGIS

W KartGIS dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w określonych i jednoznacznych celach, będących zgodnych z prawem.

KartGIS każdorazowo informuje osoby, których dane dotyczą o tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w poszczególnych projektach i procesach.

Poniżej przedstawiono podstawy prawne i cele, w których dane osobowe mogą być przetwarzane w KartGIS.

I. Zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą jest oświadczeniem woli w formie podpisanego dokumentu, wypełnionego formularza, czy aktywnego działania osoby, której dane dotyczą.

W każdym przypadku, osoba, której dane dotyczą ma prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach danego procesu, Usługi.

Zgoda stanowi podstawę prawną m.in. w następujących przypadkach, gdy osoby:

 1. zwracają się z prośbą o kontakt w formie listownej, mailowej lub dedykowanego formularza kontaktowego,
 2. przesyłają zapytania ofertowe na realizację Usługi,
 3. zgłaszają swoją kandydaturę na stanowisko pracy w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych przesyłając swoje CV.

W przypadku działań opisanych w punkcie 2 oraz 3, podstawa prawna może ulec zmianie w toku dalszego procedowania celem zawarcia umowy:

 1. której stroną jest osoba, której dane dotyczą (zatrudnienie) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. której stroną jest podmiot zewnętrzny (umowa o dostarczenie Usługi, produktu) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

II. Przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Podstawa prawna dotyczy szczególnie w sytuacjach przetwarzania danych osobowych, gdy ma dojść do zawarcia umowy z osobą fizyczną (osobą, której dane dotyczą) lub doszło do zawarcia umowy z osobą fizyczną, a KartGIS realizuje postanowienia przedmiotowej umowy.

III. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

KartGIS przetwarza dane osobowe również na mocy ciążących obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego lub prawa pracy, ale także przepisów branżowych.

IV. Prawnie uzasadnione interesy KartGIS, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy osób, których dane dotyczą, lub ich podstawowe prawa i wolności mają pierwszeństwo (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, KartGIS przetwarza dane osobowe m.in. w celach:

 1. ochrony osób i mienia na terenie KartGIS, w tym monitoring oraz kontrola dostępów na teren,
 2. dokonywania rozliczeń finansowych,
 3. dowodowych, archiwalnych oraz zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
 4. zapobiegania i wykrywania nadużyć,
 5. obsługi procesu reklamacji,
 6. w związku z realizacją Usług świadczonych drogą elektroniczną w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa,
 7. złożenia oferty sprzedażowej, 
 8. złożenia zapytania zakupowego,
 9. zawarcia i wykonania umów z kontrahentami KartGIS,
 10. realizacji praw osób, których dane dotyczą, w szczególności prawa do prawidłowości danych, prawa do cofnięcia zgody oraz przechowywania żądań oraz dowodów na ich obsługę,
 11. zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności ich poufności, rozliczalności, integralności, prawidłowości, aktualności.

W poszczególnych Usługach dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób znacząco wpływać na ich sytuację.

7. Odbiorcy danych i udostępnianie danych

Dostęp do danych osobowych (w tym poprzez udostępnienie) mogą mieć następujące grupy odbiorców danych:

 1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy KartGIS,
 2. pracownicy organów lub podmiotów administracji publicznej (w tym prokuratura, policja, straż miejska, sądy, urzędy państwowe) w związku z realizowanymi przez nie zadaniami wynikającymi z przepisów prawa,
 3. usługodawcy i ich upoważnieni pracownicy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla KartGIS w związku z realizacją usług własnych, w szczególności podmioty obsługujące systemy informatyczne, świadczące usługi kadrowo-płacowe, doradcze i prawne.

KartGIS w ramach realizowanych Usług nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, z wyjątkiem danych, które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet, o ile jest ona dostępna poza tym obszarem.

8. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem plików cookies

Więcej informacji na temat plików cookie, które są używane można znaleźć w Polityce korzystania z plików cookie KartGIS.

1– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wspierają Nas

Partnerzy

logo-politechniki-warszawskiej