preloader

Klauzula informacyjna – realizacja umowy dotycząca przetwarzania danych osobowych w KartGIS Sp. z o. o. w związku z realizacją umowy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z późn. zm.) (dalej: „RODO”), informujemy że:

Dane Administratora danych osobowych:KartGIS Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-001) przy Al. Jerozolimskich 81 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000517511, NIP 951-227-69-74, REGON 141747787. tel. kom. 691 111 913, e-mail: biuro@kartgis.com.pl
Dane osobowy odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych:Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych jest dostępna: pisemnie – adres siedziby Administratora,elektronicznie – adres e-mail: rodo@kartgis.com.pl.
Podstawy prawne i cele Przetwarzania danych osobowych:Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO. Przetwarzanie danych osobowych ma miejsce w następujących celach: przygotowania i realizacji umowy,wykonania obowiązków prawnych,dochodzenia roszczeń.
Kategorie przetwarzanych danych osobowych:Dla umowy o pracę, umowy zlecenie: Imiona, nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, nr konta bankowego   Dla umowy B2B: imiona, nazwisko, nr PESEL, nr NIP, nr REGON, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer telefonu, adres e-mail. 
Odbiorcy danych osobowych:Organy władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa (m.in. policja, prokuratura, ZUS, administracja skarbowa).Kontrahenci Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej współpracy. Podmioty dostarczające usług informatycznych, prawniczych, finansowych i księgowych na rzecz Administratora.
Okres przetwarzania:Dane będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz po jej zakończeniu do czasu ustania roszczeń lub zakończenia toczących się postępowań administracyjnych. Okres archiwizacji – zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Prawa osoby, której dane dotyczą:prawo do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO;prawo żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO;prawo do żądania usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną sytuacją zgodnie z art. 21 RODO;prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
Udostępnianie danych:Dane osobowe nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom poza przypadkami, gdy obowiązek taki wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zostanie na to wyrażona zgoda.
Dobrowolność podania danych:Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji praw i obowiązków stron umowy i jest obowiązkowe na gruncie przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów prawa określających obowiązki stron stosunków prawnych, w szczególności jest niezbędne do zawarcia umowy lub realizacji wzajemnych świadczeń i zobowiązań.
Transfer danych i ich profilowanieDane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, o czym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Administrator informuje, że w ramach swej działalności stosuje hierarchiczne bazy danych (Active Directory) i w tym zakresie może przechowywać dane osobowe w chmurze, co może skutkować przekazaniem ich odbiorcy w państwie trzecim, jednak przekazywanie tych danych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 49 RODO lub w oparciu o standardowe klauzule umowne.

Wspierają Nas

Partnerzy

logo-politechniki-warszawskiej